Initiative Afghanisches Hilfswerk e.V.

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Start پشتو/دری

پیام هشت جون

هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان

بیائید تا 8 جون "روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان" را گرامی داریم!

هدف و مفهوم روز همبستگی با زنان افغانستان:
هدف اینست تا با تجلیل هشتم جون به مثابۀ روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان در پهلوی تجلیل از هشتم مارچ، بتوانیم از این روز برای مقاومت و همبستگی زنان کشور، منحیث بلندگویی استفاده نموده و آوازِ داد خواهانۀ زن افغان را بگوشها رسانیده و درفش موجودیت فردی، اجتماعی و آگاهی زنان کشور را در اهتزاز در آوریم و نگذاریم که زن افغان بیشتر ازین وسیلۀ بازی های خورد و بزرگِ سیاست داخلی و خارجی، منطقوی و یا جهانی قرار بگیرد و درناملائمات سیاسی و اجتماعی کشور به باد فراموشی سپرده شود.

Weiterlesen...
 

تجلیل از روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان

(8 جون) در مرکز فرانکفورت

مرکز ملاقات زنان بنام "Eva" در مرکزی ترین نقطۀ "فرانکفورت کنار دریای ماین" قرار دارد، این مرکز بتاریخ۰۷/ ۰۶ /۲۰۱۴ شاهد رویداد تاریخی تدویر «روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان (8 جون) بود. این رویداد به ابتکار رئیسۀ انجمن مدد رسانی افغانی شخص پـُرکار، پـُرتلاش ودینامیک خانم "شیما غفوری" با همکاری و پشت کار زنان گرامی وخبیر دیگر افغان و اعضای انجمن مدد رسانی افغانی مؤفقانه دایر شده بود. برای اشتراک درین رویداد تاریخی خانم های گرامی از شهرهای دور و نزدیک دیدار بهم رسانیده بودند.
میزبان این محفل "انجمن غیر انتفاعی مدد رسانی افغانی" بود.

Weiterlesen...
 

هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان

گروپ کاری کمپاین" تفکر، تحریر و عمل

بیائید تا 8 جون "روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان" را گرامی داریم!

هدف این روز: هدف از تجلیل هشتم جون به مثابۀ روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان، در پهلوی تجلیل از هشتم مارچ، ایجاد انگیزه ایست که میتوانیم از آن برای مقاومت و همبستگی زنان کشور، منحیث بلندگویی آوازِ داد خواهانۀ زن افغان آگاهانه استفاده نمائیم. تا باشد که درفش موجودیت فردی، اجتماعی و آگاهی زنان کشورهمیشه در اهتزاز بوده و زن افغان دیگر وسیلۀ بازی های خورد و بزرگِ سیاسی داخلی و خارجی، منطقوی و یا جهانی قرار نگرفته، در  ناملائمات سیاسی و اجتماعی کشور به باد فراموشی سپرده نشود.

مفهوم این روز: روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان، یعنی همبستگی زنان افغان در سراسر جهان چه در داخل و چه در خارج از افغانستان. از جانب دیگر این روز به مفهوم روز همبستگی با زنان افغانستان میباشد. توقع میرود تا در این همبستگی به صورت تدریجی مردان، دولت، نهاد های دینی، مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و کلیه اتباع افغانستان و مردم جهان برای ایجاد صلح، زندگی انسانی و آیندۀ خوشبخت زن افغانستان شریک گردیده، دست به دست هم داده و بنای اجتماعی کشور ما را که زن نصف پیکر آن است،  تقویت نمایند.

Weiterlesen...
 

کمپاین تفکر، تحریر و عمل / د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین

کمپاین تفکر، تحریر و عمل

نخست اینکه، هموطنان ما در ارتباط به وضع زنان افغانستان در کل، لحظه ای تعمق و تفکر نموده بصورت مختصر و کوتاه چند سطری بنویسند. تا باشد که از یک جانب احساس هموطنان ما مؤجز در قالب افکار شان تقدیم جامعه گردد و از جانب دیگر این یک جملۀ مختصرکه عالمی را در خود نهفته میداشته باشد، می تواند تأثیر بسی بزرگ و دوامداری را در افکار خوانندگان به جا بگذارد.

 

د تفکر، لیکنې او عمل کمپاین

اړینه ده چې تر ټولو نه مخکې زموږ هیوادوال په ټولیزه توګه د افغانستان د ښځو په تړاو یوه شیبه ژور سوچ وکړی او په لنډه توګه څو لیکې ولیکي. تر څو له یوې خوا زموږ د هیوادوالو د  احساس یوه کوچنۍ برخه د دوي د افکارو په چوکاټ کې ټولنې ته وړاندی شي، د بل لوري دغه یوه جمله چې پراخ مفهوم په ځان کې ولري، کیدلای شي د لوستونکو په افکارو کې په دوامداره توګه ستره اغیزه وکړي.

 

Weiterlesen...
 

آب بازی زنان در شهرماربورگ پانزده ساله شد

یک قدم به پیش و یا یک گام به عقب؟
درسهای از دیموکراسی

در سالهای قبل از ۱۹۹۸ م. متوجه شدم که زنان افغان وسایر خارجی ها در شهرماربورگ آلمان به تکالیف صحی متعددی بخصوص درد عضلات، مفاصل و استخوان مبتلا میباشند. در حالیکه دکتوران برای شان آب بازی را سفارش میکردند، ولی چون اکثریت خانم های ممالکی چون افغانستان در حوض های مشترک مردانه و زنانه نمیخواهند شنا نمایند، لهذا مشکلات صحی شان روز به روز بیشتر میگردید. علاوتاً آب بازی نه تنها یک سپورت جسمی میباشد، بلکه بحیث تقلیل دهندۀ سترس و ناراحتی های روانی نیز رول مثبتی را بازی مینماید. بنابرآن تصمیم گرفتم که در این رابطه باید کاری را انجام بدهم. با همین تصمیم دراواخر سال ۱۹۹۷ به ادارۀ امور زنان شهر ماربورگ رفتم و با رئیسۀ آن اداره موضوع را طرح نمودم. این دقیقاًهمان وقتی بود که درافغانستان زن ستیزی طالبان به اوجش رسیده بود وزنان افغان از کار های مسلکی شان اخراج شده و خانه نشین گردیده بودند.  میتوان حدس زد که چه جوابی را از ادارۀ زنان باید انتظار داشت. زمانی که اظهاراتم تمام شد، رئیسۀ اداره در حالیکه از فعالیت های اجتماعی ام آگاهی داشت با نگاه های تعجب آمیز به طرفم نگاه کرده و میخواست چیزی بگوید ولی جلو سخنش را گرفته وبرایم وعده داد تا در آیندۀ نزدیک برایم جواب خواهد داد. 
چند روز بعد از طریق تیلفون برایم جواب منفی بدون ذکر دلیل معینی داده شد. ولی بصورت غیر رسمی درحلقات زنان شنیدم که به نظریات طالبانی در ماربورگ اجازه داده نمیشود.

Weiterlesen...
 

کُمک کنید، تا زنان محافظت گردند

نظر به قانون اساسی افغانستان زنان حق اشتراک در زنده گی اجتماعی را دارا میباشند. ولی واقعیت ها نشان میدهند آنعده از زنانی که به اشتراک در حیات اجتماعی جامعه جسارت میورزند، اکثراً  هدف  بدنام سازی، حملات خشونت بار و تهدید به مرگ قرار گرفته و حتی به قتل میرسند. تنها در همین چند سال اخیر ده ها زنی که جرئت  قدم نهادن در جامعه را نموده اند، کشته شده اند، منجمله زنان  ژورنالیست، سیاستمدار، عضو پارلمان، مبازر حقوق زن، معلم، مدیرۀ مکتب و هنرمند.
به خصوص آنعده از زنانی که خود به نفع زنان وبرای اعادۀ حقوق آنها اقدام مینمایند، بیشتر در معرض چنین خطرها قرار میگیرند. به تاریخ 10.12.2012 خانم ناجیه صدیقی رئیسۀ ادارۀ زنان ولایت لغمان صبح هنگام در راه رفتن به دفترش مورد اصابت گلولۀ مرگبار قرار گرفت. و این در حالی است که رئیسۀ قبلی همین اداره خانم حنیفه صافی فقط پنج ماه پیش از آن توسط انفجار بم به قتل رسید.
ما میخواهیم به صورت دستجمعی بر ضد بی تفاوتی در مقابل سرنوشت زنان افغانستان احتجاج نموده و این موضوع فوق العاده مهم و مبرم را در مرکز توجه جامعۀ بشری قرار بدهیم.
ما میخواهیم با هزاران صدای اعتراض، مسؤلین امور را در راه عمل به حرکت بیاوریم تا قربانی و جانفشانی هیچ زنی در کشور به هدر نرود.
افغانستان در یک مرحلۀ گذار در ارتباط با ساختمان آیندۀ جامعۀ خود قرار دارد،
لطفاً با امضای تان زنان افغانستان را که مسـؤلیت خویش رادر برابر جامعه  درک نموده اند، پشتیبانی نمائید.
قطره، قطره دریا میشود- ضرب المثل افغانی.

Weiterlesen...
 

گزارش مظاهره به دفاع از "قانون منع خشونت علیه زنان" در شهر فرانکفورت

به روز شنبه هشتم جون سال ۲۰۱۳مظاهره ای شانداری درقلب  شهر فرانکفورت جمهوری اتحادی آلمان به راه انداخته شد. زنان، مردان و جوانان افغان با براه انداختن این مظاهره پشتیبانی خویش را از "قانون منع خشونت علیه زنان"  که چهار سال قبل به حیث فرمان تقنینی توسط رئیس جمهور حامد کرزی امضا گردیده و در تمام ادارات زیربط تا حال مورد تطبق قرار دارد، اعلام نمودند.  در این مظاهره اشخاص و سازمانهای مختلف اشتراک داشتند که عمدتآ به خاطر دو وجه مشترک  با هم اشترک مساعی نموده بودند: یکی اینکه افغان بودند و دو دیگراینکه ضد خشونت علیه زنان کشور.

در این مظاهره بیشتر از ۱۲۰ نفر افغان متعلق به اقوام مختلف کشور اشتراک  داشتند، که همه بایک صدا  خواستار تصویب" قانون منع خشونت علیه زنان" بدون تعدیل و تاخیر ازجانب  ولسی جرگه افغانستان گردیدند.

Weiterlesen...
 


Seite 1 von 2

Spendenkonto

Helfen Sie mit einer Spende und halten Sie damit das aktuelle Projekt Mädchenschulen in Wardak am Leben!

Aus einzelnen Tropfen entsteht ein Fluss. (afghanisches Sprichwort)

IBAN DE92 5335 0000 0017 0015 40
BIC HELADEF1Mar
Bank Sparkasse Marburg-Biedenkopf

© Initiative Afghanisches Hilfswerk e.V. 2019. Alle Rechte vorbehalten.